Språk/Language

Elevhälsa

I elevhälsan ingår flera yrkesgrupper som samarbetar för att ge elever stöd i skolan. Den centrala barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser. Personalen utgörs bland annat av specialpedagoger, psykologer och skolläkare. Det finns också elevhälsoteam på respektive skola som består av skolsköterska och kurator.

De olika yrkesgrupperna samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa.

Elevhälsan ska vara hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Centrala barn- och elevhälsan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd. På central nivå finns också personal som arbetar för att främja skolnärvaro. 

Elevhälsoarbetet bedrivs nära barn och elever på respektive skola och i samverkan med den centrala barn- och elevhälsan.

Rektorerna har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam. I detta team finns även skolkuratorer med. Skolkuratorer arbetar med det sociala stödet.

Skolnärvaroteamet

Skolnärvaroteamet arbetar med närvarofrämjande insatser och stöd till elever med problematisk skolfrånvaro.

Psykologer

Psykologer kan ge råd och stöd till elever och lärare i skolan för att främja inlärning och utveckling. Det går även bra att vända sig hit för hjälp i frågor som rör elevers psykiska hälsa och situation i skolan.

Kontaktuppgifter till våra psykologer finns nedan.

Malin Lundin
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 51

Alexandra Johansson
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 42

Gunni Staveborg
Psykolog
Centrala barn- och elevhälsan

0122-853 81

Specialpedagoger

På Centrala barn- och elevhälsan arbetar pedagoger med specialpedagogisk kompetens. De samverkar med förskolor och grundskolor för att främja hälsa hos alla barn och ungdomar, ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, undanröja hinder och skapa förutsättningar för växande och lärande.

I det specialpedagogiska arbetet ingår

  • pedagogisk handledning till arbetslag och enskild personal
  • kvalitetsutveckling på kommunnivå
  • utbildning/fortbildning
  • kunskapsinhämtning kring forskning
  • kontakt med andra aktörer, kommuner och regionen

Specialpedagogisk spetskompetens finns inom följande områden:

  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • tal och kommunikation
  • hörsel och syn
  • läs- och skrivsvårigheter
  • utvecklingsstörning

Kontaktuppgifter till våra specialpedagoger finns nedan.

Marie-Louise Hörnqvist Sunnelius
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-854 62

Kristina Hedfors
Specialpedagog, förskola och grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-857 15

Robert Abrahamsson
Specialpedagog, grundskola
Centrala barn- och elevhälsan

0122-852 84

Språklek

Språkleksteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Skolsköterskor

Skolhälsovården är till för alla barn 6-20 år. Den är främst förebyggande och medverkar till utveckling av barn och ungdomars hälsa. Läs mer om skolhälsovård, hälsobesök och våra skolsköterskor via länken nedan.

Skolkuratorer

Skolkuratorer arbetar med att ge elever, föräldrar och lärare stöd, information och service i sociala frågor.

Kuratorerna jobbar med individer, grupper och organisationer. Behöver du stöd, kontakta den kurator som arbetar inom ditt skolområde.

Kontakt

Marie Doverhag
Enhetschef
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Andersson
Administratör
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 01

Hör av dig till oss

Har du frågor, känner oro eller behöver prata med någon är du välkommen att kontakta elevhälsan på skolan eller den centrala barn- och elevhälsan. På förskolan pratar du med någon på förskolan där ditt barn går.