Språk/Language

Vårdnad, boende och umgänge

På denna sida beskriver vi Familjerättens uppdrag från domstolen gällande vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten får uppdrag från domstolen. I uppdragen talar domstolen om vilken eller vilka socialnämnder som får i uppgift att utse utredare för utredningen. Vilka utredare som utses är ett beslut i enlighet med föräldrabalken och det kan inte överklagas.

Informationsfilm om ett besök hos familjerätten

I filmen som Göteborgs stad har tagit fram kan du se hur ett besök går till hos en familjerättsbyrå när föräldrarna har vänt sig till domstolen.

Utredningstid

Målsättningen är att utredningen ska påbörjas så snart som möjligt och att den ska redovisas till domstolen inom angiven tid. I bland kan vi begära förlängd tid hos domstolen beroende på olika omständigheter och uppfifter som ska lämnas in.

Bosatta i olika kommuner

Är ni föräldrar bosatt i olika kommuner är det kommun där barnet är folkbokförd som får huvudansvar för att genomföra utredningen. Ofta görs utredningen i samarbete mellan de båda hemkommunerna, med en utredare från vardera kommun.

Informationssamtal

Utredningen inleds som regel med att ni föräldrar bjuds in till ett gemensamt informationssamtal. Vid informationsmötet går ni tillsammans med utredaren igenom planeringen för hur utredningen ska genomföras och vilka kontakter utredaren avser att ta med olika referenter.

Vid hot och våld

Om det förekommit hot och våld i relationen kontakta utredaren då det utifrån detta inte är lämpligt att ni föräldrar deltar i samma informationsmöte.

Kontroll av uppgifter i register

Inom utredningens ram kontrollerar utredaren vilken kännedom om barnet och er föräldrar som finns hos socialtjänsten sedan tidigare. I första hand sker kontrollen hos de nuvarande hemkommunerna men ibland kan det finnas skäl att begära utdrag från tidigare hemkommuner och från polis- och kronofogderegister. Finns det nya partners eller andra barn kan även de komma att omfattas av registerkontroll.

Enskilda utredningssamtal

En stor del av utredningen bygger på uppgifter som hämtas in i enskilda samtal med er föräldrar. Ni får då tillfälle att berätta hur ni ser på barnets situation. Samtalen kommer också att beröra vilken syn ni har på den andre föräldern och vilka möjligheter det finns för er att samarbeta runt barnet.

Ni har möjlighet att rätta sakfel och lämna synpunkter på utredarens skriftliga sammanställning av era egna uppgifter.

Hembesök

Utredaren gör som regel hembesök hos båda föräldrarna då de också träffar barnet. Syftet med hembesök är att utredaren ska bekantar sig med barnet, träffar barn och föräldrar tillsammans och se barnets hemmiljö.

Barns rätt att komma till tals

Enligt lagstiftningen har alla barn rätt att komma till tals i frågor som rör dem själva. Det finns i lagstiftningen inte angivet någon åldersgräns för när barn har rätt att bestämma utan man uitgår ifrån barnets ålder och mognad. Tills barnets blir myndigt faller det därför alltid under vuxnas ansvar att bedöma vilken betydelse barnets önskan ska få för det slutliga beslutet.

Huvudregeln är att utredaren samtalar med barnet och att barnet ska ges möjlighet att tala om sin inställning, men utredaren kan också komma fram till att någon redovisning av barnets inställning inte bör ske. Utredaren kan behöva träff barnets vid flera tillfällen för samtal.

Som förälder är det viktigt att du tänker på att barnet är i en beroendesituation gentemot er föräldrar och att det ofta innebär stora lojalitetskonflikter att säga sin vilja.

Referenssamtal

För att få en så bra bild av barnet som möjligt kan uppgifter från andra hämtas in. I första hand är det personer som har yrkesmässig kontakt med barnet, t. ex. personer från förskolan, skola, eller barnhälsovård. I vissa fall kan det även vara värdefullt att få uppgifter som gäller dig som förälder, från t. ex. psykiatri eller missbruksvård.

Utredaren får kontakta de som behövs för utredningen, utan hinder av sekretess. Den kontakt man tar avgör själva utifrån sin sekretess huruvida de efterfrågade uppgifterna kan lämnas ut till utredaren. För att underlätta ber utredaren därför er föräldrar om samtycke till att referenten får lämna ut uppgifter.

Ny partner

Det är vanligt att utredaren inom utredningsuppdraget även samtalar med föräldrars eventuella nya partners.

Utredningen

Innan den skriftliga utredningen sänds till domstolen får ni föräldrar möjlighet att läsa den i sin helhet. Det är möjligt att i begränsad omfattning bemöta uppgifter som har lämnats av andra. Eftersom ärendet i domstol gäller en tvistefråga är det naturligt att du och den andre föräldern inte ger samstämmiga beskrivningar av barnets situation. Det är i domstolen som ni får möjlighet att utveckla er argumentation.

Föräldrar som kommer överens

Föräldrar som kommer överens under utredningstiden kan återkalla sina yrkanden hos domstolen. Utredningen avbryts då. För att få juridisk giltighet måste ni teckna ner er överenskommelse i ett avtal som vi kan hjälpa er med och som godkänns av socialnämnden, eller be domstolen fastställa den i en dom. Om ni föräldrar också tror att det finns möjlighet att komma överens med hjälp av samarbetssamtal kan ni be att få utredningen vilande under den tid sådana samtal genomförs.

Utredarens bedömning

I utredarens bedömning görs en sammanvägning av de uppgifter som har lämnats. Bedömningen rör framför allt barnets relation till respektive förälder, vikten av barnets egen inställning, respektive förälderns lämplighet som vårdnads-, boende- och umgängesförälder, hur barnets behov av en nära och god kontakt med respektive förälder kan tillgodoses samt respektive förälders vilja och förmåga att samarbeta med den andre föräldern. I utredningsuppdraget ingår att utredaren ska lämna ett förslag till beslut till domstolen, om det inte är olämpligt. Utredarens förslag till beslut ska vara till barnets bästa.

Riskbedömning

I utredningen ska utredaren särskilt bedöma om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Skyldighet att anmäla oro för barnet

Kommer det under utredningsförfarandet fram uppgifter som tyder på att barnet behöver skydd eller det finns anledning till oro för barnet, är utredaren skyldig att informera socialtjänstens barn och ungdomsgruppen.

Om du inte tycker utredningen är bra

Det är utredaren som har tilldelats utredningsuppdraget som avgör hur utredningen ska gå till. Du kan som förälder tala om för utredaren vad du anser vara viktigt ska komma fram i utredningen, men utredaren behöver inte ta de kontakter du önskar om de inte tycker det tillför utredningen något.

Det är domstolen som avgör om utredningen ger ett tillräckligt gott underlag för att bedöm och besluta om barnets bästa. Om du som förälder anser att utredningen har brister i det avseendet bör du ta upp det i domstolen.

Du kan i domstolen också begära att viktiga personer kallas in som vittnen. Utredaren för utredningen har vittnesplikt om de kallas till huvudförhandlingen.

Sekretess

Utredaren arbetar under socialtjänstsekretess, vilket innebär att de uppgifter som kommer fram i utredningen får inte lämnas till utomstående endast om det står klart att det inte är till skada för barnet, er föräldrar eller någon annan till er närstående. Utredaren har dock rätt att kontakta referenter som bedöms som viktiga för utredningen. Anmälningsskyldighet och vittnesplikt bryter sekretessen.

Kontakt

Hiva Mostafaie
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 22
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ingrid Nestor
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-852 94
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Maria Malteskog
Familjerättssekreterare
Familjerätten

0122-854 33
familjeratt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång